Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Womans Day discount package in March

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

Κόστος: 15€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

TEST PAP

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή Μαστογράφια

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙΙ

Κόστος: 20€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερη/μα Μαστών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV

Κόστος: 55€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή Μαστογραφία
 Υπερη/μα Μαστών
 TEST PAP

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές