Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Blood samples

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο ορού
Ουρία ορού
 Χοληστερίνη ολική
 Κρεατινίνη ορού
 Τριγλυκερίδια ορού
 Χοληστερίνη HDL ορού
Χοληστερίνη LDL ορού
 Αθηρωματικός δείκτης
 Τρανσαμινάση SGOT
 Τρανσαμινάση SGPT
 Γενική εξέταση ούρων

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ I

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

 Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοσφαιρίνη
Αιμοπετάλια
Σάκχαρο
 Χοληστερίνη
 HDL
LDL
 Τριγλυκερίδια
 Αθηρωματικός Δείκτης
 Ολικά Λιπίδια

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ II

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

 Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Σάκχαρο
Ουρία
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ III

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

 Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Σάκχαρο
γ-GT
Ολικά Λιπίδια
Ουρία
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές